Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Kişisel verilerin korunması Merkür Spor Malz. Paz. A.Ş. (“MerkürSpor A.Ş”) için önemli bir konudur. MerkürSpor A.Ş veri sorumlusu olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uyum sağlanması için KVK Kanunu’nun öngördüğü ilkeleri benimsemekte, kişisel verilerin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, ilgili kişinin aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Bu kapsamda düzenlenen Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin (“İlgili Kişi”) erişimine sunulmaktadır.

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasının Kapsam ve Amacı

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası;

Kişisel verileri toplama yöntemlerini ve hukuki sebeplerini,

Hangi kişi gruplarının kişisel verilerinin işlendiğini (Veri Konusu Kişi Grubu Kategorizasyonu),

Bu kişi gruplarına ilişkin olarak hangi kategoride kişisel veri işlendiğini (Veri Kategorileri) ve örnek veri türlerini,

Bu kişisel verilerin hangi iş süreçlerinde ve hangi amaçlarla kullanıldığını,

Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alınan teknik ve idari tedbirleri,

Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini,

Kişisel verileri saklama sürelerini,

İlgili Kişiler’in kişisel verileri üzerindeki haklarının neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceklerini,

açıklamaktadır.

 

 1. A. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

 

MerkürSpor A.Ş kişisel verileri web sitesi, formlar, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla elektronik veya yazılı olarak, KVK Kanunu’nda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikasında belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

 

 1. B. Veri Konusu Kişi Grubu Kategorizasyonu

 

MerkürSpor A.Ş kişisel veri işleme süreçlerinde ve bu süreçlere bağlı faaliyetlerde kişisel verileri işlenen veri konusu kişi gruplarını aşağıdaki şekilde kategorize etmektedir. Bununla beraber KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda sair kişi gruplarının da (danışman vb.) kişisel verileri işlenebilmektedir.

 

 1. C. Veri Kategorileri ve Örnek Veri Türleri

 

 1. Müşteri Verisi

Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum yeri/tarihi, cinsiyet

İletişim Bilgisi: cep telefonu, e-posta adresi, adres

Finansal Bilgi: Vergi dairesi, fatura bilgileri

Müşteri İşlem Bilgisi: satın alınan ürün/ler, alışveriş tutarı, alışveriş tarihi, ticari iletişim izni, ödeme bilgisi

Özel Nitelikli Kişisel Veri/Hukuki İşlem Verisi: İmza

 

2.Çevrimiçi Ziyaretçi

İşlem Güvenliği Bilgisi: Şifre, cep telefonu, parola bilgileri

Hukuki İşlem Bilgisi/Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi, T.C. kimlik numarası, e-posta adresi, doğum tarihi

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı.

 

3.Web sitesi Kullanıcıları / Potansiyel Müşteri

Kimlik Verisi: Ad, soyad

İletişim Bilgisi: E-mail adresi, telefon numarası

 

4.Tedarikçi veya Tedarikçi Çalışanı veya Yetkilisi

Kimlik Bilgisi: TC Kimlik No, Ad soyadı

İletişim Bilgisi: e-posta adresi,  adres, cep telefonu

Finansal Bilgi: Hesap No, Vergi dairesi, Vergi Kimlik Numarası, vergi levhası, IBAN

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: İmza sirküler, faaliyet belgesi,

Özel Nitelikli Kişisel Veri/Hukuki İşlem Bilgisi: İmza

 

 1. D. Kişisel Verilerin Hangi İş Süreçlerinde ve Hangi Amaçlarla Kullanıldığı

 

 1. Müşteri Verisi

Müşterinin açık rızası doğrultusunda, Merkür Spor A.ş tarafından mal/ürün ve hizmetlerin tanıtımının ve pazarlamasının yapılması,

Servis randevularının oluşturulması,

Müşteri sorun ve şikayetlerinin çözümlenmesi,

Muhasebe ve faturalandırma işlemlerinin icrası ve takibi,

Hukuki süreçler ve mevzuata uyum,

İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,

İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması

Fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması

2.Çevrimiçi Ziyaretçi Kişisel Verileri

5651 sayılı Kanun kapsamında çevrimiçi ziyaretçi verilerinin işlenmesi,

Hukuki süreçler ve mevzuata uyum,

İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,

Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi,

Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

 

3.Tedarikçi veya Tedarikçi Çalışanı veya Yetkilisi Kişisel Verileri

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

Tedarikçi ile iletişimin sürdürülmesi,

Muhasebe ve satın alma işlemlerinin takibi,

Faturalandırma süreçlerinin icrası ve takibi,

Hukuki süreçler ve mevzuata uyum,

İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,

Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

 

 1. E. Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

 

MerkürSpor A.Ş , kişisel verilerinizin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

MerkürSpor A.Ş, kişisel verilere yetkisiz erişimi, hatalı kullanımı, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini engellemek için gerekli önlemleri almaktadır. MerkürSpor A.Ş kişisel verileri işlerken güvenlik duvarları ve Güvenli Soket Katmanı (SSL) şifrelemesi gibi genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktadır. Buna ek olarak, web sitesi aracılığıyla MerkürSpor A.Ş’e  kişisel verilerinizi gönderirken, bu veriler SSL kullanılarak aktarılmaktadır.

MerkürSpor A.Ş işlediği kişisel verilere hukuka aykırı erişimin engellenmesi, bu verilerin hukuka aykırı işlenmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin muhafazasının sağlanmasına ilişkin olarak:

Kişisel verilerin alındığı web sitesi tüm alanlar SSL ile korur,

Web sitesinden toplanan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesi için, çalışanlarına yönelik erişim yetki ve kontrol matrisleri oluşturur ve uygulamaya alır,

Kağıt ortamdaki kişisel verilerin mutlaka kilitli dolaplarda muhafaza edilmesini ve sadece yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlar.

 

MerkürSpor A.Ş’in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, MerkürSpor A.Ş tarafından işletilen platformlara veya MerkürSpor A.Ş’nin sistemine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, MerkürSpor A.Ş bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

 

 1. F. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

MerkürSpor A.Ş kişisel verileri yalnızca işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktadır.

Yukarıda belirttiğimiz yurt içi aktarımına konu olan kişisel veriler, güvenliklerini sağlayacak teknik tedbirlerin yanısıra; hukuki ilişkinin karşı tarafının veri sorumlusu veya veri işleyen olması dikkate alınarak sözleşmelerimizde yer verilen KVK Kanunu uyumlu hükümler sayesinde hukuki olarak da korunmaktadır.

 

 1. G. Kişisel Verileri Saklanma Süreleri

 

MerkürSpor A.Ş işlediği kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca KVK Kanunu ile uyumlu olarak muhafaza eder. Bu süreler:

Muhasebe ve finansal işlemlere ilişkin tüm kayıtlar  10 yıl   6102 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun

Çevrim içi ziyaretçilere ilişkin trafik bilgileri  2 yıl     5651 Sayılı Kanun

Müşterilere ilişkin kişisel veriler         Hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl; 6563 Kanun ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca 3 yıl6563 Sayılı Kanun, 6102 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun, 6502 Sayılı Kanun

Tedarikçilere ilişkin kişisel veriler       Hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl            6102 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun ve 213 Sayılı Kanun

 1. İlgili Kişiler’in Kişisel Verileri Üzerindeki Haklarının Neler Olduğunu ve Bu Hakları Nasıl Kullanabilecekleri

 

Merkür Spor A.Ş. tarafından işlenen kişisel veriler üzerinde İlgili Kişi’nin KVK Kanunu madde 11 uyarınca sahip olduğu haklar aşağıda sıralanmaktadır:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; MerkürSpor A.Ş tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarının web sitesi veya mobil uygulamasında yer alan KVK Kanunu madde 13 uyarınca düzenlenen “Başvuru Formu”nda belirtilen yöntemlerle başvurunuzu yapabilir ve haklarınızı kullanabilirsiniz.

 

 1. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Şartları

 

Merkür Spor A.Ş , web sitesi, mobil sitesi aracılığıyla işlediği kişisel verileri, KVK Kanunu madde 7, 17 ve Türk Ceza Kanunu madde 138 uyarınca ilgili kanunların öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir.

MerkürSpor A.Ş tarafından kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir. MerkürSpor A.Ş bunun için kullanıcı seviyesinde erişim yetki ve kontrol matrisi oluşturur ve uygulamaya alır. Veri tabanında silme işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri alır.

MerkürSpor A.Ş tarafından kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir.

MerkürSpor A.Ş tarafından kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir.

MerkürSpor A.Ş, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemlerini gerçekleştirecektir.

 

 1. Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda Yapılacak Değişiklikler

 

MerkürSpor A.Ş, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndaki değişikliklerden haberdar olmanız için, siz üyelerimize gerekli bilgilendirme yapılacaktır.